1. Záujemca udeľuje prevádzkovateľovi stránky Raketové rande, Jozefovi Slanému IČO 50637789, prevádzkovateľovi stránky Raketové rande. potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje prevádzkovateľovi stránky Raketové rande tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.
 
  1. Stránka Raketové rande spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4 a 5 VOP, oboznámení Účastníka rýchleho rande s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Raketové rande, či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Stránka Raketové rande ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Jozef Slaný prevádzkovateľ stránky Raketové rande zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov stránky Raketové rande. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia stránky Raketové rande na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
 
  1. Prevádzkovateľ stránky Raketové rande spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa a telefónne číslo.
 
  1. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke stránky Raketové rande. a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: podpora@raketoverande.eu. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Mailchimp – Rocket Science Group – The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa.
 
  1. Záujemca či účastník môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: podpora@raketoverande.eu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľa stránky Raketové rande – Jozefovi Slanému, údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
 
  1. Prevádzkovateľ stránky Raketové rande využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a učastníkov v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy prevádzkovateľa stránky Raketové rande. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Účastníkov rýchleho rande. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Účastníka na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Účastník rýchleho rande navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.