Na to, aby sa účastníci mohli zaregistrovať a zúčastniť stretnutia prostredníctvom portálu Raketové rande.eu, je potrebné, aby dovŕšili minimálny vek 18 rokov a akceptovali podmienky účasti, zverejnené na portáli.

Účastník ručí v plnej miere za správnosť všetkých údajov, ktoré poskytuje pri registrácii.

 

Organizátor sa zaväzuje, že kontaktné informácie účastníkov budú uložené v zabezpečenej databáze na účely informovania o ďalších podujatiach a novinkách. Kontaktné údaje účastníkov organizátor neposkytne žiadnym ďalším organizáciám, osobám, reklamným agentúram a takisto ich nezverejní na  svojich stránkach. Organizátor nezodpovedá za šírenie informácii účastníkov, v prípade ak účastníci sami tieto informácie uverejnili na nezabezpečených portáloch.

 

Organizátor nie je povinný pre overenie poskytnutých údajov účastníkov realizovať akékoľvek kroky a tým pádom nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za poskytnuté informácie, ako aj za všetky úkony účastníka pred samotným stretnutím, počas stretnutia ako aj po ňom. Účastník sa zaväzuje uhradiť organizátorovi škodu, ktorá by mu vznikla konaním účastníka pred stretnutím organizovaným agentúrou Raketové rande.eu, v priebehu stretnutia alebo po ňom.

 

Organizátor nezaručuje, že účastník na stretnutí organizovanom agentúrou Raketové rande.eu, nájde vhodného partnera.

Účastník je povinný riadiť sa pokynmi organizátora, ktoré mu budú zaslané emailom alebo poskytnuté na mieste konania stretnutia, za účelom zabezpečenia bezproblémovej realizácie stretnutia a tým pádom zvýšenie šance nájsť vhodného partnera.

 

Ktorýkoľvek účastník, ktorý sa prihlásil na stretnutie, má právo zrušiť svoju účasť a to zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu. Účastník má právo na refundáciu svojho účastníckeho poplatku ak zašle zrušenie svojej účasti najneskôr sedem kalendárnych dní pred konaním stretnutia, na ktoré sa prihlásil.

 

V prípade, že účastník nezruší svoju účasť vo vyššie uvedenom termíne, už uhradený účastnícky poplatok mu nebude vrátený, ale v prípade jeho záujmu mu bude umožnená účasť na stretnutí  organizovanom agentúrou Raketové rande.eu v inom termíne podľa jeho výberu, najneskôr v lehote 3 mesiacov od pripísania platby na účet organizátora.

 

Agentúra Raketové rande.eu si týmto vyhradzuje právo odmietnuť prijatú prihlášku, a to najmä v prípade účastníkov, ktorí v minulosti nesplnili riadne svoje záväzky vyplývajúce z prihlášky voči organizátorovi alebo porušili zmluvné podmienky, alebo sa možno odôvodnene domnievať, že sa tak stane.

 

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť stretnutie vo výnimočných prípadoch, keď bez zavinenia organizátora nie je možné uskutočniť plánovanú akciu na určenom mieste alebo sa nepodarí plne naplniť kapacita konkrétneho stretnutia. V takom prípade bude účastníkom vrátený účastnícky poplatok alebo im bude umožnená účasť na ďalšom stretnutí v inom termíne podľa ich výberu.

Stiahnite si ZADARMO E-book 5 znakov príťažlivosti
Zadajte váš mail pre okamžitý prístup
Rešpektujeme vaše súkromie